اعضای انجمن اولیا و مربیان
 
 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

نام دانش آموز

پايه

سرکارخانم مهشيد رمضانی

 

رياست  انجمن

مهسا اله وردی

هفتم

سرکارخانم ليدا ناظری

 

عضو انجمن

مليکا صفايی نيا

هشتم الف

سرکارخانم دکتر عسل برزگر

 

عضو انجمن

ياسمين روحانی

هشتم ب

سرکار خانم الهام برآورده

 

عضو انجمن

مريم يوردخانی

هشتم ب

جناب آقای دکتر پوريا صادقی

 

عضو انجمن

نيايش صادقی

هشتم الف

جناب آقای دکتر صادق فرامرزی

 

عضو انجمن

نهال فرامرزی

نهم