امکانات مدرسه
 
 •  
 •  
 • سالن مطالعه  
 •  
 •  حضور مشاور بالینی
 •  
 • آزمایشگاه
 •  
 • سالن ورزشی
 •  
 • کتابخانه
 •  
 • بوفه غذای گرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر گردان