پژوهش در کوشش
 
 
 
آماده سازی سازه ماکارونی جهت شرکت در مسابقات، بدین منظور کلاس فوق العاده روز پنجشنبه 10 اسفند برگزار گردید که با صرف صبحانه در مدرسه، آغاز شد.
 
 
        فیلم مربوط به آماده سازی سازه را در ذیل مشاهده فرمایید
 
 
 
 
 
 
مصاحبه با یکی از اعضای تیم کمیکار
 
 
 
تصاویر تیم کمیکار و تیم پژوهشی زیست