اخبار مربوط به آزمون ها
 
 
آزمون مرآت شماره 6    اردیبهشت  سال 96
 
 
                     پاسخنامه هفتم.pdf
 
                     پاسخنامه هشتم.pdf
 
                     پاسخنامه نهم.pdf
 
-----------------------------------------------
 
 
جدول بودجه بندی آزمون شماره 6 مرآت پایه های هفتم، هشتم و نهم
 
دانش آموزان عزیز جهت دریافت جدول بودجه بندی آزمون مرآت روز دوشنبه مورخ 97/2/17 بر روی آزمون 6 مرآت، کلیک نمایید.